ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์

ดร.สาธิต วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์วรพจน์ ชีวีวัฒน์
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี