ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์

ดร.สาธิต วิทยากร

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์สุนทร ศรีทา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายแพทย์สืบพงษ์

นายแพทย์สืบพงษ์ อินทรลาวัณย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี