แผนกกุมารเวช

คำแนะนำ :

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็กทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรั้ง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไปและสาขาต่างๆ

แพทย์ประจำศูนย์ :