ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ตามมาตรฐานสากล รักษาห่วงใยบริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในปี 2563

พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ในระดับทุติยภูมิ ตามมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ โดยทีมผู้เชียวชาญ และ เทคโนโลยี ทันสมัยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาต่อเนื่อง