Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ร่วมงานกับเรา (Career)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 056-049899

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) และ สำเนาบัตรสมาชิก (เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)
6. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
7. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
Email : puth_hrsite@princhealth.com โทร. 056 – 049899 ต่อ 585101
หรือ 089-5658879 (คุณจิ)

แบบฟอมร์สมัครงาน

อัพโหลดไฟล์สมัครงาน *ขนาดไม่เกิน 1mb