นพ.ทศพล เกตุคำ

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ประวัติการศึกษา
ปี 2555 ศัลยศาตสตร์ออร์โธปิดิกส์ เข่าและข้อสะโพกเทียม
ปี 2554 วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
ปี 2544 แพทย์ศาสตร์บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน
ปี 2561 – 2562 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอลพิทอล จังหวัด พิษณุโลก
ปี 2560 – 2561 โรงพยาบาลร่มฉัตร จังหวัด นครสวรรค์
ปี 2555 – 2560 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ปี 2555 – 2560 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตรธิเบศร์ฃ
ปัจจุบันประจำที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี