นพ.พิรุทย์ พิพัฒน์วัฒนะกุล

คลีนิคศูนย์ตรวจศัลยแพทย์ทั่วไป

ออร์โธปิดิกส์