นพ.อรุษ คุ้มแก้วพรหม

ศัลยแพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา
ปี 2529 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2537 ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน
ปี 2558 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอลพิทอล ( ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล )
ปี 2557 ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
ปี 2554 – 2556 ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
ปัจจุบันประจำอยู่ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี