พญ.อรวรรณ อิงคะวะระ

อายุรกรรม

ประวัติการศึกษา
ปี 2560 วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2554 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
ปี 2561 – 2562 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ( แพทย์ชำนาญการ แผนกอายุรกรรม )
ปี 2557 – 2560 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท
ปี 2556 โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท
ปี 2555 – 2557 โรงพยาบาลสรรพยา ( แพทย์ปฎิบัติการ )
ปี 2554 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ( แพทย์ใช้ทุน )
ปัจุบันประจำอยู่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี