Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง: ออร์โธปิดิกส์

นพ.กิติเดช บุญชัย

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นพ.กิติเดช บุญชัย