Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ชิตภูมิ เชิญตระกูล

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00 17.00-20.00 11.00-17.00 17.00-20.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นพ.ชิตภูมิ เชิญตระกูล