Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:ประสาทศัลยแพทย์

เฉพาะทาง: ประสาทศัลยแพทย์

พญ.นภา ตั้งจิตปรีดานนท์

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
07.00-07.00 07.00-07.00 07.00-07.00 07.00-07.00 07.00-07.00 07.00-07.00 07.00-07.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.นภา ตั้งจิตปรีดานนท์