Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: อายุรแพทย์

พญ.อรวรรณ อิงคะวะระ

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
07:00-16:00 07:00-16:00 07:00-16:00 07:00-16:00 07:00-16:00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ.อรวรรณ อิงคะวะระ