รถล้มเอง เบิก พรบ ได้หรือไม่

รถล้มเอง เบิก พ.ร.บ. ได้หรือไม่? แล้วได้ทั้งหมดเท่าไหร่?

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีเรื่องราวต่าง ๆ ตามมา เช่น การได้รับบาดเจ็บต่อร่างกาย ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินเป็นต้น

โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบ่อยในกลุ่มผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น ขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเอง ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง จนเกิดเป็นคำถามว่า กรณีรถล้มเอง เบิกพรบ.รถจักรยานยนต์ได้หรือไม่ ???

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทราบดีว่า  จะต้องทำพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นข้อบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งสามารถคุ้มครองผู้กระสบภัยจากการประสบอุบัติเหตุ โดยเงื่อนไขการคุ้มครองก็จะมีความแตกต่างกันตามสถานะของผู้ได้รับอุบัติเหตุ

แต่ถ้าเป็นกรณี รถล้มเอง ไม่มีคู่กรณี คราวนี้ พ.ร.บ. จะยังสามารถคุ้มครองได้หรือไม่?

กรณี รถล้มเอง พรบ คุ้มครองได้หรือไม่ ?

ก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่องของ  พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์สั้นๆ ก่อน

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์มีเพื่อคุ้มครองและเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนว่า จะได้รับเงินชดเชยเบื้องต้น หรือกล่าวได้ว่าหน้าที่หลักของ พ.ร.บ. คือการคุ้มครองค่าใช้จ่ายของผู้ขับขี่

ซึ่งในกรณีที่หากเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถล้มเอง หรือ รถชนสิ่งกีดขวาง หรือแม้กระทั่งสุนัขตัดหน้ารถแล้วเสียหลัก จนได้รับบาดเจ็บและอาจถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ เป็นแบบที่ไม่มีคู่กรณี เอาผิดคู่กรณีไม่ได้โดยตรง ซึ่ง พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ นั้น จะยังให้ความคุ้มครองและสามารถเบิก พ.ร.บ.ได้เช่นกัน

โดยเงื่อนไขของการเบิกนั้น รถจักรยานยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องมี ...รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็น พ... ที่ยังไม่หมดอายุ (พ.ร.บ. ไม่ขาด) ซึ่งไม่มีใบขับขี่ก็ยังสามารถเบิกได้ (แต่เรื่องทางกฏหมายจราจรก็อีกเรื่อง) ผู้ประสบเหตุรวมถึง ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุครั้งนั้น โดยจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น โดยทางบริษัทประกันที่ทำ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์จะเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทั้งหมดให้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารคำร้อง

การจ่ายค่าชดเชยของเหตุการณ์รถล้มเอง หรือรถล้มแบบไม่มีคู่กรณีนั้น จัดอยู่ในการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด ซึ่งจะแบ่งการจ่ายชดเชย ดังนี้

กรณีบาดเจ็บ

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) วงเงินชดเชยสูงสุดคนละไม่เกิน 30,000 บาท

กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ

วงเงินชดเชยสูงสุดได้คนละ 35,000 บาท

หากได้รับความเสียหายทั้ง 2 กรณี (บาดเจ็บ และเสียชีวิต / ทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะตามมา) สามารถเบิกรวมกันไม่เกินคนละ 65,000 บาท

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถล้มเอง

รถล้มเอง เบิก พ.ร.บ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตัวจริง

เอกสารที่ต้องเตรียมกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์
 • หนังสือรับรองคนพิการ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

เอกสารที่ต้องเตรียมกรณีเสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
 • ใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. จากรถได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี คุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ สามารถมาใช้บริการที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ได้โดยใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. จากรถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุโดยมีคู่กรณี หรือ แบบไม่มีคู่กรณี  ซึ่งหากมีคู่กรณีจะได้รับสิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท (ในกรณีที่เอกสารครบ, พ.ร.บ. ไม่ขาด, และพิสูจน์แล้วว่าผู้ใช้สิทธิ์เป็นฝ่ายถูก)

รายละเอียดการคุ้มครองนั้น ตัว พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เพิ่มความคุ้มครองส่วนเพิ่ม 50,000 บาท รวมค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 30,000 บาท เป็น 80,000 บาท

ภายหลังการพิสูจน์เรื่องถูกผิดแล้ว โดยมีการบันทึกลงในใบแจ้งความ ว่าเป็นผู้ถูกกระทำให้เกิดความบาดเจ็บ (เป็นผู้ถูก) จะได้รับความคุ้มครองส่วนเพิ่มอีก 50,000 บาท

เอกสารขอใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

สิ่งที่ต้องเตรียมนำมาที่โรงพยาบาล

 • สำเนากรมธรรม์รถ (พ.ร.บ.) ต้องยังไม่หมดอายุ จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขับขี่ จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้โดยสาร จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนรถ จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบแจ้งความ จำนวน 2 ฉบับ
อุบัติเหตุ รถล้มเอง ไม่มีคู่กรณี เบิก พรบ ได้