Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ พริ้นซ์อุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

Welcome to PRINC Uthai Thani Hospital

บริการของเรา

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาความเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายจากสภาวะหรือโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงานมีนักกายภาพบำบัด พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ