แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็กทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรั้ง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไปและสาขาต่างๆ แพทย์ประจำศูนย์ :